تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - تمشیواری و اجسام سخت.
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 15 فروردین 1392


بدون زمینه و بدون علم و آگاهی ، با مشت به یك آجر ضربه بزنید ، این احتمال وجود دارد كه یكی از انگشتانتان را بشكنید.حال ، با نیرویی مناسب ، سرعت ، شدت و تنظیم درست به آجر مشت بكوبید،این بار آن را خواهید شكست.مایكل فلد (Michael feld) فیزیكدان میگوید: شگفت آور اینكه ، هیچ حقه و ترفندی در میان نیست. آنچه شما مشاهده میكنید ، یكی از بیشترین حركتهای موثر و كارآمدی است كه بشر تا به كنون آن را درك نموده . ما در پژوهشها و تحقیقات ، نتوانستیم چیزی برای ارتقا و پیشبرد این هنر بیابیم.

حرفه ای های هنر های رزمی فقط آن چیزهایی را میشكنند كه قابل شكستن هستند. به عنوان مثال ، در هنگام ضربه زدن به یك تخته از چوب كاج ضربه را با خطوط و رگه های چوب میزان میكنند، بنابراین چوب به آسانی میشكند. و چنان چه آنها مایل به زور آزمایی بیشتری باشند به جای آجر كه شكنندگی كمتری دارد بلوكهای بتونی را انتخاب میكنند.

بن پاریس (ben paris) دارنده ی كمربند سیاه دان 4 تكواندو میگوید: بیشترین تعداد تخته ای كه میتوانم بشكنم حدود 5 تخته است. البته این محدودیت، در واقع بخاطر قدرت و توانم نیست بلكه كم و بیش به دلیل محدودیت سایز و اندازهی دستهایی است كه این تخته ها را نگه میدارند . در كاراته علاوه بر قدرت علم فیزیك ، این قدرت و حس درونی فرد است كه در شكستن موثر است.

عوامل مؤثر در قدرت ضربه:
رمول فیزیكی قدرت ضربه f=m.v/s می‌باشد كه f در آن نیرو، m جرم ضربه‌زننده، v سرعت و s سطح مقطع تماس می‌باشد. گلوله مثال خوبی برای تفهیم بهتر این فرمول است. زیرا از هر سه پارامتر استفاده می‌كند. مرمی یك فشنگ را تا حدّ امكان سنگین كرده و با استفاده از فلزات سنگینی مانند سرب و یا حتی فلزات بسیار سنگین رادیواكتیو، جرم آن را بیش‌تر می‌كنند. سرعت شلیك و حركت گلوله نیز بسیار زیاد است. حتی چند برابر سرعت صوت می‌باشد و تا حدّ امكان با افزایش مقدار و كیفیت باروت، سعی در افزایش این سرعت می‌شود. نوك گلوله هم تیز است. یعنی سطح مقطع تماس آن كم می‌باشد. هرچه سطح مقطع تماس كم‌تر باشد، ضربه به داخل جسم نفوذ كرده و آن‌را می‌شكافد. اكنون به بررسی این سه عامل در شكستن اجسام می‌پردازیم:

جرم ضربه‌زننده (m)
هرچه جرم ضربه‌زننده بیش‌تر باشد، قدرت بیش‌تری نیز خواهد داشت. فرق چكش با پتك در جرم و سنگینی آن است. به همین دلیل، ضربات پا بسیار سنگین‌تر از ضربات دست می‌باشند. زیرا جرم و وزن بیش‌تری دارند. یك فرد ماهر، با انتقال وزن و مركز ثقل خود بر روی ضربه، می‌تواند موجب افزایش جرم مؤثر و در نتیجه تولید قدرت بیش‌تر گردد.

سرعت (v)
هر جسمی می‌تواند تا حدّ معینی خم شدن را تحمل كنید و پس از آن خواهد شكست. اگر شما بتوانید قبل از این‌كه جسم فرصت عكس‌العمل را داشته و بتواند به وضعیت قبل خود برگردد، آن را با سرعت به حدّ شكستن برسانید، موفق خواهید بود. درغیر این‌صورت صدمه خواهید دید.
اجسام وقتی به سر حد و آستانه ی خاصیت ارتجاعی شان میرسند شروع به انفجار و رهایی میكنند به عبارت دیگر میشكنند. خوشبختانه برای بیشتر ما رسیدن به این آستانه در استخوانها به آسانی صورت نمیپذیرد . فلد توضیح میدهد كه استخوان نسبت به بتون قادر است 40 بار نیروی بیشتری را تحمل كند. و یك ستون استخوانی با قطر كمتر از 1 اینچ و بلندی 213U میتواند نیرویی بیش از 25000 نیوتن را تحمل كند. دستها و پاها حتی میتوانند بیشتر از این را تاب آورند چراكه پوست ، ماهیچه ها، بافت های پیوند، تاندونها و غضروف هایشان میتوانند حجم عظیمی از شدت ضربه را به خود بگیرند . در نتیجه پایی كه محكم مورد ضربه ی یك لگد قرار گرفته قبل از شكسته شدن میتواند در حدود 2000 بار نیروی بیشتری را نسبت به یك بتون در خود جذب كند.
یك بوكسور اگر دستكش مخصوص بوكس را درآورد، دستان او تبدیل به سلاحی زخمی و آسیب‌پذیر می‌گردند. هیچ كسی ندیده است كه یك بوكسور بتواند در شكستن اجسام موفق شود، مگر این‌كه رزمی‌كار باشد. تفاوت یك رزمی‌كار و یك بوكسور در سرعت و تكنیك اجرای ضربه می‌باشد.
واضح است كه بهترین بوكسورها نیز میتوانند به همان سرعت و قدرت هر كمربند سیاه مشت بزنند. پس چرا آنها نمیتوانند بلوكهای بتونی را بشكنند؟ جواب سوال، در نوع و ماهیت مشتهای آنان نهفته است . یك بوكسور وقتی كه مشت خود را پرتاب میكند، معمولا اجرایش را با ادامه دادن حركتش به اتمام میرساند ، كه این كار به ضربه ی مشت حداكثر سرعت و شتاب را میدهد.(در گلف و تنیس ، بازیكنها به همین علت این گونه عمل میكنند- یعنی پس از زدن هر ضربه به توپ ، حركت بازویشان را ادامه میدهند) . در بوكس این كار میتواند كمك كند به ضربه فنی كردن حریف لیكن ، شدت ضربه را پخش و پراكنده میسازد: این به معنای شوك وارد نمودن و لرزاندن مغز حریف است ، نه شكافتن جمجمه اش. از دیگر سو ، یك ضربه (ضربه ی برنده) به هیچ وجه حركت خود را ادامه نمیدهد: این حركت ، مانند نیش كبرا پرتاب میشود ، سپس بی درنگ عقب مینشیند. برای مثال ، وقتی كه یك رزمی كار به یك قالب بتونی ضربه میزند ، مشت او برای كمتر از پنج هزارم ثانیه با قالب تماس می یابد و با این حال ، قالب بتون - با انعكاس شكافته شدن- در هم میشكند.

سطح مقطع تماس(s)
با كاستن از سطح مقطع تماس، نفوذ ضربه بیشتر شده و در مقابل، افزایش آن موجب پخش‌شدن نیرو و كاهش نفوذ می‌گردد. دقت نمائید كه ضربات را با مناطق ضربه‌زننده مجاز اجرا نمائید. برای مثال در ضربات مشت باید فقط از بندهای دو انگشت وسط و اشاره استفاده كنید تا سایر قسمت‌ها آسیب نبینند.

هنرجویان نه تنها میبایست سرعت خود را افزایش دهند و در هدف خود پیشرفت حاصل كنند، بلكه میبایست سفتی و سختی دست ها و پاهای خود را با ضربه زدن به یك ستون پوشیده شده با اسفنج و كرباس بالا ببرند چو ادامه میدهد : در آغاز كه پوستتان بسیار نرم است ممكن است دستتان بریده شده و خون جاری شود و شما تمرینات را متوقف سازید. ما چنین چیزی را به شما پیشنهاد نمیكنیم تمرین با تیغه دست (شو تو shuto) به دفعات زیاد باعث ایجاد سفتی و سختی در دست شده كه با جذب و پراكندن نیروی ضربه ی برخوردی دقیقا مانند سپر ماشین عمل میكند چو میگوید چنان چه هر روز سخت تر و سخت تر ضربه بزنید آنگاه میتوانید بدون اینكه به راستی صدمه ای ببینید سخت ترین ضربه را كه در توان دارید بزنید.

هنگامی كه بازو در حدود 80 درصد كشیده شده باشد به حداكثر سرعت و شتاب خود میرسد. واكر میگوید: شما یاد میگیرید كه در ذهن خود مشت تان را متمركز سازید طوری كه به جای این كه در سطح بماند به درون بدن حریف منتهی شود شما برای انتقال حداكثر قدرت پیش از آن كه سرعت رو به كاهش رود میبایست تماس برقرار كنید.تمامی این قدرت متمركز شده ، آشكارا یك هدف را در پی دارد:

هدف و كاربرد چیست ؟

شكستن استخوان ها و گسستن نسوج . اما موفقیت علاوه بر این به نیروهای دقیق تری وابسته است.تمام مواد و اجسام جامد ثابت به نظر میرسند. برای امتحان ، جسمی را محكم به نقطه ای مناسب بكوبید، خواهید دید كه شروع به نوسان میكند.یك ضربه ی مشت كه پس از برخورد به هدف ، حركتش را ادامه میدهد چنین نوساناتی را خفه میسازد اما ضربه برنده با عقب كشیدن در لحظه ی آخر اجازه میدهد تا نوسانات آزادانه ادامه یابند.ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی