تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - آسیب های استخوانی ،رایجترین آسیب ورزشی
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 11 مرداد 1391
             
مقدمه ●
آسیب ھای ورزشی در اثر ضربه ھای شدید یا کشش ھای متمادی و بیش از حد در حین انجام حرکات ورزشی به وجود می آیند.
صدمات ورزشی می توانند استخوانھا یا بافت نرم (رباط، ماھیچه و تاندون) و یا ھر دو را دچار مشکل نمایند. بر خلاف تصور افراد، کودکان
با عکس العمل ھای ناپخته، عدم توانایی در تشخیص و پرھیز از خطر و توانایی کم در ایجاد ھماھنگی در حرکات، بسیار بیشتر از
بزرگسالان در معرض آسیب ھای ورزشی ھستند.
بر اساس محاسبات آماری سالانه از ھر ھزار نفر، ٢۶ نفر گرفتار صدمات ورزشی می شوند که نیمی از آنھا با انجام معالجات خانگی و یا
بدون رسیدگی خاص بھبود یافته و نیم دیگر به معالجه پزشکی نیاز پیدا می کنند.
بالاترین میزان این صدمات در کودکان ۵ تا ١۴ سال و بیشترین تعداد مصدومین در پسران ١٢ تا ١٧ ساله مشاھده می شود. این آسیب ھا
از نظر تعداد در ورزشھای جمعی و از نظر وخامت و شدت، در ورزشھای انفرادی بیشتر است.

                          منبع: www.118sport.com

ادامه مطلب مراجعه کنید....
نواع آسیب ھای ورزشی ●
حدود ٩۵ درصد از آسیب ھای ورزشی را کوفتگی و ضرب دیدگی بافت نرم تشکیل می دھد. کبودی رایج ترین اثر این ضرب دیدگی
ھاست و دلیل بروز آن، زخمھای زیر پوست یا آسیب دیدگی مویرگھای سطحی و جمع شدن خون در زیر پوست است.
رگ به رگ شدن یکی از شایع ترین صدمات ورزشی است که یک سوم آن را شامل می شود و در اثر پیچیدن یا پارگی قسمتی از رباط به
وجود می آید. رباط رشته محکمی است که پیوند دھنده استخوانھا به یکدیگر بوده و مفاصل را محکم در جای خود نگه می دارد.
ضرب دیدگی یا پیچ خوردگی به عنوان یکی دیگر از آسیب ھای شایع ورزشی، ناشی از پیچیدگی و کشش ماھیچه یا تاندون بوده و
گاھی به پارگی آنھا می انجامد. تاندون ھا بافت ھای محکمی ھستند که ماھیچه ھا را به استخوانھا پیوند می دھند. التھاب تاندون و یا
التھاب یکی از محفظه ھای کوچک پر از مایعی که موجب حرکت روان تاندون بر روی استخوان می شوند در اثر تکرار بیش از حد حرکاتی
که موجب واردآمدن فشار بر مفاصل می شوند، به وجود می آید.
آسیب ھای استخوانی ▪
شکستگی استخوان ۵ تا ۶ درصد کل آسیب ھای ورزشی را تشکیل می دھد. بیشترین تعداد شکستگی در ھنگام فعالیتھای ورزشی،
مربوط به استخوانھای بازو و پا و کمترین شکستگی ھا مربوط به ستون فقرات یا جمجمه است. البته بر اثر فشار زیاد، استخوانھای پا از
ران تا کف نیز مستعد شکستگی بوده و زمانی رخ می دھند که ماھیچه ھا دچار پیچیدگی شده یا در اثر انقباض بیش از حد موجب خم
شدن و شکستن استخوان می شوند. این نوع شکستگی به خصوص در میان دوندگان استقامت و افراد دارای استخوانھای باریک، شایع
است.
شکستگی ساق پا با احساس درد و تورم استخوانھای جلو، داخل و پشت ساق پا ھمراه است که ھنگام حرکت، بسیار دردناک شده و
درد آن دائماً شدیدتر می شود. این آسیب در اثر حرکات پر فشار یا کوبیدن مداوم پا بر روی زمین در ورزش ھایی چون آیروبیک، دو
استقامت، بسکتبال و والیبال به وجود می آید.
آسیب ھای مغزی ▪
خطرناکترین حالت آسیب دیدگی در میان صدمات ورزشی، آسیب دیدگی مغزی است. این عارضه عامل اصلی صدمات منجر به مرگ در
فعالیتھای ورزشی است. حتی با ضربه ای مختصر به سر ممکن است فرد دچار ضربه مغزی شده و عوارضی چون بیھوشی، از دست
دادن تعادل، عدم ھماھنگی حرکات و اختلال قوه ادراک، شنوایی، حافظه و بینایی را به ھمراه داشته باشد.
علل اصلی صدمات ورزشی ●
بروز آسیب در ھنگام فعالیت ورزشی، دلایل خاصی دارد که برخی از آنھا عبارتند از:
 استفاده نادرست از لوازم ورزشی
 سقوط
 برخورد شدید دو بازیکن بر اثر سرعت زیاد مانند ھاکی روی یخ یا خشونت ذاتی ورزش مانند راگبی
 آسیب دیدگی سطحی یا پارگی بخشھایی از بدن بر اثر فشار یا کشیدگی مداوم
علایم آسیب ھای ورزشی ●
آسیب ھای ورزشی ھمواره با علائم و نشانه ھایی ھمراه است که مھم ترین و شایع ترین آنھا که با احساس درد ھمراه است عبارتند
از:
 شل شدن یا از جا در آمدن مفصل
 تورم
 ضعف
بررسی آسیب شناسی ●
علائمی که به طور مداوم موجب تشدید یا کاھش توانایی ورزشکار در بازی شده و گاھی ھم دردناک نبوده و فقط با خستگی غیرمعمول
ھمراه است، باید توسط جراح ارتوپد مورد معاینه قرار گیرد. تشخیص به موقع از تبدیل شدن مشکلات کوچک به صدمات جدی و مشکلات
طولانی جلوگیری می کند.
یک جراح ارتوپد در مرحله اول باید افراد ذیل را مد نظر قرار دھد:
الف) افرادی که از شرکت در ورزش به دلیل درد ناشی از آسیب شدید منع شده اند.
ب) افرادی که قابلیت ورزشی آنھا به دلیل مشکلات مزمن ناشی از یک آسیب ورزشی کم شده است
ج) کسانی که آسیب ورزشی در آنھا موجب از شکل افتادگی بازو یا پا شده است،
دکتر جراح با معاینه موضعی، پرسیدن سؤالھایی در رابطه با چگونگی آسیب دیدگی و نوع علائم بیماری و ھمچنین گرفتن عکسھایی با
اشعه ایکس، استخوانھا و بافت نرم آسیب دیده را بررسی می نماید. اشخاصی که دچار ضربه مغزی شده اند باید فوراً مورد معاینه قرار
گرفته و تا زمان دریافت نتیجه نرمال ھر ۵ دقیقه یک بار تحت نظر پزشک قرارگیرند. معاینات اصلی در ھر ۵ دقیقه شامل اندازه گیری
ھوشیاری، تمرکز و حافظه کوتاه مدت فرد مصدوم است.
علائم دیگر تشخیص صدمه مغزی عبارتند از:
گیجی ▪
سردرد ▪
تھوع ▪
مشکل بینایی

                          منبع: www.118sport.com


ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی