تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - اصطلاحات کاربردی در کیوکشین
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 5 اردیبهشت 1391

اعضای قسمت بالای بدن:

تای = بدن، گدان = قسمت پایین بدن، چودان = قسمت میانی بدن، جودان = قسمت بالای بدن آتاما = سر، آگو = چانه، کوبی = گردن، گانمن = صورت، کامی = موی سر، هیزو = کمر

کی کا تاندن = سه انگشت زیر ناف (اقیانوس انرژی و مرکز بالانس بدن)

اعضای قسمت دست

۱ـ ته (شو) = دست، ۲ـ یوبی = انگشت، ۳ـ نوکیته = سرانگشتان، ۴ـ کویوبی = انگشت کوچک، ۵ـ هیتوساشی یوبی = انگشت سبابه، ۶ـ اویابی = انگشت شصت دست، ۷ـ ناکایوبی = انگشت وسط، ۸ـ ناکایوبی ایپون = مفصل دوم انگشت وسط، ۹ـ هیتوساشی یوبی ایپون کن = مفصل دوم انگشت سبابه، ۱۰ـ ریوتوکن = بند دوم مفصل انگشتان، ۱۱ـ توهو= فاصله انگشت شصت و سبابه، ۱۲ـ ایپون نوکیته = یک انگشت، ۱۳ـ نی هان نوکیته = دو انگشت، ۱۴ـ سمبان نوکیته = سه انگشت، ۱۵ـ یوهان نوکیته = چهارانگشت، ۱۶-کن = مشت، ۱۷ـ هیراکن = مشت نیمه بسته، ۱۸ـ سیکن = دو مفصل جلوی دست(دو مفصل پیش مشت)، ۱۹ـ اوراکن = پشت پیش مشت، ۲۰ـ کوکن = مچ دست، ۲۱ـ شو = کف دست، ۲۲ـ شوتی = پاشنه دست، ۲۳ـ شوتو= تیغه خارجی دست، ۲۴ـ هایتو = تیغه داخلی دست، ۲۵ـ هی شو = پشت دست، ۲۶ـ کوته (اوده) = ساعد، ۲۷ـ اوموته کوته = لبه داخلی ساعد، ۲۸ـ اوراکوته = جلوی ساعد (قسمت پایین ساعد)، ۲۹ـ هیراکوته = پشت ساعد، ۳۰ـ هیجی (امپی) = آرنج

به ادامه مطلب مراجعه کنید.

اعضای قسمت بالای بدن:

تای = بدن، گدان = قسمت پایین بدن، چودان = قسمت میانی بدن، جودان = قسمت بالای بدن آتاما = سر، آگو = چانه، کوبی = گردن، گانمن = صورت، کامی = موی سر، هیزو = کمر

کی کا تاندن = سه انگشت زیر ناف (اقیانوس انرژی و مرکز بالانس بدن)

اعضای قسمت دست

۱ـ ته (شو) = دست، ۲ـ یوبی = انگشت، ۳ـ نوکیته = سرانگشتان، ۴ـ کویوبی = انگشت کوچک، ۵ـ هیتوساشی یوبی = انگشت سبابه، ۶ـ اویابی = انگشت شصت دست، ۷ـ ناکایوبی = انگشت وسط، ۸ـ ناکایوبی ایپون = مفصل دوم انگشت وسط، ۹ـ هیتوساشی یوبی ایپون کن = مفصل دوم انگشت سبابه، ۱۰ـ ریوتوکن = بند دوم مفصل انگشتان، ۱۱ـ توهو= فاصله انگشت شصت و سبابه، ۱۲ـ ایپون نوکیته = یک انگشت، ۱۳ـ نی هان نوکیته = دو انگشت، ۱۴ـ سمبان نوکیته = سه انگشت، ۱۵ـ یوهان نوکیته = چهارانگشت، ۱۶-کن = مشت، ۱۷ـ هیراکن = مشت نیمه بسته، ۱۸ـ سیکن = دو مفصل جلوی دست(دو مفصل پیش مشت)، ۱۹ـ اوراکن = پشت پیش مشت، ۲۰ـ کوکن = مچ دست، ۲۱ـ شو = کف دست، ۲۲ـ شوتی = پاشنه دست، ۲۳ـ شوتو= تیغه خارجی دست، ۲۴ـ هایتو = تیغه داخلی دست، ۲۵ـ هی شو = پشت دست، ۲۶ـ کوته (اوده) = ساعد، ۲۷ـ اوموته کوته = لبه داخلی ساعد، ۲۸ـ اوراکوته = جلوی ساعد (قسمت پایین ساعد)، ۲۹ـ هیراکوته = پشت ساعد، ۳۰ـ هیجی (امپی) = آرنج

اعضای قسمت پایین:

 ۱ـ آشی = پا. ۲ـ سونی = ساق پا. ۳ـ هیزا = زانو. ۴ـ تای سوکو = تیغه داخلی پا. ۵ـ سوکوتو = تیغه خارجی پا. ۶ـ های سو کو = روی پا. ۷ـ کا کاتو = پاشنه پا. ۸ـ چوسوکو = بل پا. ۹ـ آشی کوبی = مچ پا. ۱۰ـ آشی نویوبی = پنجه‏پا. ۱۱ـ انشو = گردی پاشنه پا. ۱۲ـ سوکو = قسمت مچ پا به پایین.۱۳. کین=بیضه

آگه = بالا رونده. ایبوکی = یک طریقه تنفس. اری = یقه. اوی= در حرکت. اوسایی = فشاری، اوچی = پیچشی، دورانی. اوشیرو = پشت. اورانوکاتا = اجرای کاتا برعکس.، آته = ضربه. اوکمی = افت. اوریشی = بالا به پایین،چکشی. آشی بارای = درو کردن پا. بودوکا = فرد رزمی کار. بارای = منحرف کردن، درو کردن. بوکاتا = کاتای چوب. تایکیوکو = اسم کاتا. اولین دوره (کاتا). تاته = بلند شوید. توبی = پرش، پرنده. تمشی واری = شکستن اجسام سخت. جوکای = به صف شدن. جونسوکی = مشت زدن پرتابی به پهلو. اوکه = دفاع. آمبوسن = مسیر حرکت درکاتا. اوبی = کمربند کاراته. اوس = تواضع، فروتنی. اوچی = از داخل. اورا = برعکس. اسکوات = نشستن و بلند شدن. اوشی = هل دادن. آته وازا = تکنیک‏های ضربه زدن. اوندو = نرمش، تمرین. آگورا = نشستن چهار زانو. بودو = رزمی، جنگی. بودوکان = محل تمرین ورزش‏های رزمی. بو = چوب. پینان = فکر صلح آمیز. تاته = عمود. تنشو = گردش دست‏ها. تسوکی = مستقیم. تاتمی = محل تمرین یا مبارزه. جی‏یو جی (جوجی) = ضربدری. جوشین = مرکز ثقل بدن. دان = درجه کمربند سیاه. دشی = مرید. ری = احترام. سای = یکی از ادوات رزمی. سوشی هو = یکی از کاتاهای کیوکوشین. ساگات = عقب بکش. سوری = مرغ ماهیخوار. سوکویی = کششی. سایو = پهلو. شومن = روبرو.، شیتا = پایین. شی هون = چهار ضربه‏ای. شودان = دان یک. گامائیته = گارد گرفتن. کاکه = قلاب. کیای = فریاد. کیمه = قدرت. کیو = کلاس. کاراته کا = محصل کاراته. کاتاچی = تمرین کاتا، کو (اوشیرو) = عقب. کیهون داچی = ایستادنهای کلاسیک. کوکیو = تنفس. کازوئرو = بشمارید. کومی = فشاری. دوجو – باشگاه. ذن = تمرکز. ریو = سبک. سوتو = از خارج. ساگاری = عقب نشینی. سیزا = نشستن بحالت دو زانو، سن = حمله. سان کای = سه مرتبه. سوکی = ضربه مستقیم. شین دن = سمبل حقیقت. شور ره = قویتر و وسیعتر کار کنید. شووادو = چمباتمه زدن، کومیته = مبارزه. کایتن = چرخیدن، دورزدن. کیاراته = اعلام کیای. که کومی = نفوذی. کی کو = منقار پرنده. کیهون = پایه،اصلی. کیونوکاتا= کاتاهای مربوط به کمربند سیاه. که بانو شی = پای جمع شونده. کوتسو = خم. کی هون کمیته = مبارزه کلاسیک. کازو = رقم، عدد، شمارش. که آگه = بالا رونده. گونو = دفاع. گونوسن = دفاع و حمله. گامائه = گارد. گری = لگد، مای = جلو، موافق. مواته = عقب گرد. ماکسو = چشم‏ها بسته. میگی گاوا = سمت راست. موگوری = انجام تکنیک‏های بدون شمارش. نوگاری = یک طریق تنفس. نانچاکو = یکی از ادوات رزمی. نی دان گری = حمله با پا از هوا. هیداری = چپ. هیکی = عکس‏العمل. هیداری گاوا = سمت چپ. یامه = تمام. یوکو = پهلو. یازومه = راحت باش. گی = لباس کاراته. گیاکو= مخالف. مورو = دوتایی. مواشی = دورانی. میگی = راست. ماکی وارا = وسیله ضربه زنی. میگی گاواته = دست راست. نامی آشی = دفاع شلاقی پا. نکو = گربه. نوری = برگشت به حالت اولیه. وازا = تکنیک. هانتای = تعویض گارد. هیگی ته = دست عکس‏العمل. هیداری گاواته = دست چپ. یوی = آماده .  یودان شاه = دارنده کمربند سیاه. یوگوری = انجام تکنیک‏های با شمارش.

ضمیمه

آناتا = شما. اوشی مای = فاصله متوسط. اوشیروکوسای = پاراپشت پای دیگر گذاشتن. آروکو = قدم زدن. اونه گایشی ماس = از شما می‏خواهم. آئی ساتسو = سلام، درود. آتاتام = گرم گردن. تومای = فاصله بلند. تای شو = کاپیتان تیم. تی = انتها. جوو = نرمی، لطافت. چوتومته = یک لحظه صبر کن. چی کارا = قدرت، دوزو = خواهش می‏کنم. دنشو = اسناد، مدارک رسمی. دوجوکان = فرامین داخل سالن تمرین. سویوکاناری تو = ما قوی هستیم. شیزن = وضعیت طبیعی. آاکو = نفس نفس زدن. آکی رو = گیج شدن. بوکو = وسایل حفاظتی. توری = حمله کننده. تنی تی = رابطه بین شاگرد و استاد. تای سو = نرمش‏ها، تمرینات مقدماتی. جوسکی = جایگاه افتخاری. جی سن = مبارزه واقعی. چی مای = فاصله کوتاه. چی کارا نوکیو جاکو = روش استفاده از قدرت. دوتوکو = تعهد اخلاقی. سای یو نارا = خداحافظ. سومو = کشتی سنتی ژاپن، شی ئی بی چو = نماینده، شیموسوکی = پایین ترین مکان در باشگاه. شین گو کی‏یو = تنفس عمیق. کان گی کو = تمرینات زمستانی. کن دو = هنر شمشیرزنی. کن باوا = شب بخیر. کیو کو کای = باشگاه مرکزی. کوبودو = راه و روش استفاده از سلاح. کی می = شما، تو. کن تو کا = مشت زن، بوکسور. کساگا = زخم، آسیب. گو = سختی، سفتی. گان = صخره، تخته سنگ. نانامه = کج، غیر مستقیم. واتا کوشی = من هستم. هاراگیری = بریدن شکم. هاچی ماکی = پیشانی بلند. هاشی رو = دویدن. یوجیمبو = محافظ شخصی، بادی گارد. کامیزا = جایگاه مربی در کلاس. کاتانا = شمشیر. کام چی وا = عصر بخیر. کن نی شی وا = ظهر بخیر. کاه نوجو = او (او مونث). کوداسای = خواهش می‏کنم. کیمونو = لباس رسمی ژاپنی. کی رو = بریدن، قطع کردن. کن تو = مشت زنی. کاکوتسو = پنهان کردن. گامی = افراد غیر ژاپنی. گتا = صندل چوبی، کفش چوبی. گائی کوتسو = اسکلت. می اوچی = نام خانوادگی. واتاشی = من. واشی = عقاب. هونبو = باشگاه مرکزی. هیتوکی = هدف، میت ضربه زنی. یاکوسوکو = قراردادی، قائده، قانون. ئی کی = نفس، دمارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی